درباره

دفتر نشریه ملت و امت یک دفتر روزنامه واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.