درباره

دره ملک دره یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.