درباره

دره گردره یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.