درباره

دره داشلی دره یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.