درباره

مسجد امام جعفرصادق یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.