درباره

فطیر تبریز یک خشکه پزی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.