درباره

مسجد تاریخی شیخ طبق یک اثر تاریخی، مسجد و جاذبه گردشگری واقع در بخش ترکمانچای، روستای خاتون آباد است.