درباره

شرکت حمل و نقل صبا یک باربری واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.