درباره

سوپر مارکت سید یعقوب یک سوپر مارکت و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.