درباره

دوچرخه سازی قربانی یک تعمیرگاه دوچرخه واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.