درباره

پرده قدوسی یک پرده سرا واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.