درباره

دره کوم نی دره یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.