درباره

روستای کوکچی یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان شیخ درآباد است.