درباره

رودخانه قزل اوزن یک رودخانه واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.