درباره

مسجد امام زمان یک مسجد واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.