درباره

ساندویچی ۲ تا بخر ۳ تا ببر یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.