درباره

کبابی برادران یک کبابی و دیزی سرا واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.