درباره

سوپر مرغ عمو کاظم یک مرغ فروشی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.