درباره

کت و شلوار پالیز یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان بانک ملی است.