درباره

شیرینی و آجیل کوثر یک شیرینی فروشی و آجیل فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.