درباره

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی میانه یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.