درباره

نمایشگاه اتومبیل ایران خودرو یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.