درباره

سبزی و میوه فروشی یک سبزی فروشی و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.