درباره

نمایشگاه اتومبیل پردیس یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان فجر است.