درباره

صندوق بیمه تامین اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان شمالی است.