درباره

مرکز آموزش بهورزی یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.