درباره

پارچه فروشی هاشمی یک پارچه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.