درباره

رودخانه مهری چایی یک رودخانه واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.