درباره

چشمه بیوک گل یک چشمه واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.