درباره

دستگاه خودپرداز بانک رفاه یک دستگاه خودپرداز واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.