درباره

نمایشگاه اتومبیل ایران بنز (جبارزاده) یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان شهدا است.