درباره

تاسیساتی قره داغی یک فروشگاه تاسیسات واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.