درباره

نمایشگاه ادوات کشاورزی برادران قاسمی یک ادوات کشاورزی واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.