درباره

روستای کهریز یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.