درباره

فروشگاه مارال یک سوپر مارکت، لبنیات فروشی و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.