درباره

کفاشی پویا یک کفاشی واقع در شهر میانه، میدان نماز است.