درباره

دره یارمابلاغ دره سی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.