درباره

مسیل قاضی لوچایلاغی یک مسیل واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.