درباره

شهر ترکمانچای یک شهر واقع در شهر ترکمانچای است.