درباره

الکتریکی جهان آرا یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.