درباره

تعمیرگاه مکانیکی دقیق (افشین) یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.