درباره

ایشلی فطیر یک خشکه پزی واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.