درباره

تریلی سازی بیت اله عباسی یک تعمیرگاه تراکتور و ادوات کشاورزی واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.