درباره

رینگ و لاستیک مجیدی یک لاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.