درباره

روستای گونلو یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.