درباره

مسیل تیکانی سلاب یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.