درباره

مسیل ایمیجه سلابی یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.