درباره

رودخانه آیدوغموش یک رودخانه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.