درباره

کانون آگهی و تبلیغات شهر شب یک کانون تبلیغاتی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.