درباره

کلینیک تخصصی امام علی (ع) یک مراکز درمانی واقع در شهر میانه، خیابان بانک ملی است.